Zmluvy

Zmluvy

ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
PopisDokumentyPartnerIČOHodnotaDátum zverejneniaPodpis
Príkazná zmluva24.05.2023Dodávka tovaru - zmeného plynuPríkazná zmluvaZdruženie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice3182638529.07.2023Mgr. Katarína Antalová
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci15.06.2023Darovacia zmluvaDarovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veciSRRZ - RZ pri Materskej škole17319617042627.06.2023Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 111242706.06.2023Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112427Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.4611317727.06.2023Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe05.05.2023Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545102.05.2023Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe17.04.2023Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545113.04.2023Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci3.9.2018Školské ovocie a zeleninaPlantexPlantex, s.r.o.3414148104.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Dodatok k zmluve č. 2017-ZO463828.11.2017Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov"Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
EuroTRADING s.r.o.4403148324.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom24.5.2018Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovZmluva PetrovicBezpečnostný technik a technik PO Ing. Dušan Petrovič3725331028.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov6.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študentov SOŠ PgDohodaStredná Odborná škola pedagogická Modra
0016278701.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia25.6.2018Vystúpenie programu DISKOPARÁDAZmluva- vystúpenieELMA Bratislavská umelecká agentúra34251251163 eur01.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta14.5.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LauryZmluva Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava3182545101.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta23.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LauryDohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentaPedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava3182545101.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie08.06.2018Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby /ďalej len PZS/ dodávateľským spôsobom osobou oprávnenou na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby, pre odberateľa, ktorého zamstnanci vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórieZmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácieATLAS MEDIC s.r.o.
MUDr. Mária Žilková
3626758930 eur12.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o pripojení -služba Internet16.06.2018Všeobecné podmienky "Zmluvy o poskytovaní verejných služieb" uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "ZEK/, a v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 ZEK aj "Zmluvy o pripojení" uzavretej ešte v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "Zmluva"/, a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto Zmluvu uzavreli.Zmluva o pripojení -služba InternetDATAGRAM, s.r.o.
SihotNET, s.r.o.
Hlohová 1
920 01 Hlohovec
3661703214.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke tovaru03.09.2018dodávka potravínBidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.3415219904.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva03.09.2018dodávka potravínAG FOODS SKAG FOODS SK s.r.o.3414457904.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka ovocia a zeleninyZmluvaPAM fruit s.r.o5180167106.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka potravínZmluvaGrandfood s.r.o.4551012107.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/PL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku zemného plynuZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
07.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/EL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku elektrickej energieZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
07.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva14.9.2018dodávka výrobkov v rámci programu školské mliekoZmluvaSyráreň Havran, a.s.4647541904.10.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe03.09.2018 -
21.06.2019
Zabezpečenie odbornej praxe pre Ivanu MachovúZmluva o zabezpečení odbornej praxePedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava31 825 45103.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík16.10.2018Poskytovanie verejných služiebDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balíkSlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia24.01.2019Uskutočnenie vystúpenia Šašo MarošZmluva o uskutočnení vystúpeniaELMA Bratislavská umelecká agentúra
Eliška Gregoričková, Hoštáky 6, 900 25 Chorvátsky Grob
3425125116321.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Ukončenie zmluvy č. 1/2018 o vykonaní práce v oblasti OPP v objektoch organizácie16.01.2019Ukončenie platnosti zmluvy č.1/2018, s účinnosťou od 13.06.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou dobou 2 mesiace pre každú zo zmluvných strán.Ukoncenie zmluvyATLAS MEDIC s.r.o.MUDr. Mária Zilková, ul. 1. mája č. 386, Leopoldov 920 41 3626758921.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom18.02.2019Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme "Virtuálna knižnica" v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Zmluva o spracuvani osobnych udajov sprostredkovatelomKOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže1,
04001 Košice
4390897713.02.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe13.05.2019 - 24.05.2019Zabezpečenie odbornej praxe pre žiaka/žiačku Strednej odbornej školy pedagogickej b. Laury.ZmluvaStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545113.05.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maoodber/ zo dňa 01.01.202001.01.2020Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za dodávku plynu a ceny za služby a výkony súvisiace s touto dodávkou plynu.Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maoodber/ zo dňa 01.01.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
3581525607.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke elektriny 7979/201901.04.2019
- 31.03.2021
Dodávka elektrinyZmluva o dodávke elektrinyMagna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
3574356507.04.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci1.4.2019Dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚZmluva Plantex 2019Plantex, s.r.o.3414148102.04.2019Mgr. Katarína Antalová
Poistná zmluva č. 2406951133 06.06.2019Poistenie majetku a zodpovednosť za škoduZmluvaGenerali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
35709332594,5213.06.2019Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva02.09.2019Dodávka ovocia a zeleninyzmluva pamfruit 2019/20PAM fruit s.r.o.518016713.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2019Dodávka tovaru a služieb podľa aktuálnej ponukyzmluva agfoods 2019AG FOODS SK s.r.o3414457903.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2019Dodávky potravinárskeho tovaru podľa ponukyzmluva grandfood 2019Grandfood s.r.o. 4551012103.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracovaní osobných údajov04.09.2019Poverenie so spracovaním osobných údajovZmluva o ochrane osobných údajovMgr. Réka Lančaričová Nagyová
5113309110.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2019Dodávka tovaru podľa aktuálnej ponukybidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.3415219930.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2019dodávka výrobkov v rámci programu " školské mlieko"zmluva PlantexSyráreň Havran, a.s.4647541928.10.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová zmluva č. 2019/9609.12.2019Dodávka držiakov, dávkovačov a náplní hygienických potriebRamcova kupna zmluva č.2019_9612122019FERLUK, s.r.o.
M.R. Štefánika č. 70/289
920 01 Hlohovec
4471119151416.12.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci01.09.2020dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zeleninazmluvaPLANTEX, s.r.o.3414148129.06.2020Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2020dodávka potravinárskeho tovarugrandfoodGrandfood s.r.o. 4551012111.09.2020
Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2020dodávka potravinárskeho tovaruagfoodsAG FOODS SK s.r.o.3414457911.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Kúpno predajná zmluva02.09.2020dodávka ovocia a zeleninypamfruitPAM fruit s.r.o. 5180167111.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva č. 2020-MPC-NP-PoP2 - MŠ 70 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 14.09.2020Poskytnutie finančnej podpory pre školu z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.Zmluva č. 2020Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova11, P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
0016434816.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom30.09.2020Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvať v jeho mene osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom.Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPcProfi,s.r.o,
Fintická 14050/119,
0800 01 Prešov
4588832901.10.2020Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 18 VO/06/2020/PL30.09.2020Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynuPríkazná zmluva č. 18 VO/06/2020/PLRegionálne združenie miest a obcí TEKOV
935 25 Hronské Kľačany 527
004204306903.11.2020Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva01.10.2020dodávka výrobkov v rámci programu " školské mlieko "SYRARENSyráreň Havran, a.s.464754199.11.2020Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 7 VO/08/2020/EL1.12.2020Dodávka tovaru - elektrickej energiePrikazna Zmluva c7Obec Dolný Ohaj
Hlavná č. 109/130
941 43 Dolný Ohaj
003088711.12.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21170043 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka /zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení/30.04.2021Finančný príspevok vo výške 800 EUR na projekt: Záhrada, ktorá učí.Zmluva č. 21170043Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42 364 248 800 eur05.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe10.05.2021 Zabezpečenie súvislej odbornej praxe Dominiky CepkovejDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
31 825 45114.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania20.05.2021Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov SOŠ pedagogickej v Modre formou odbornej praxe.Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaStredná odborná škola pedagogická Modra
Sokolská 6
900 01 Modra
16278720.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2021dodávky potravinárskeho tovaruGrandfoodGrandfood s.r.o.4551012114.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva na dodanie tovaru02.09.2021dodávky chleba a pekárenského tovaruPekáreň DelikaPekáreň Delika, s.r.o.3677466914.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2021dodávky výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponukyAG FOODSAG FOODS SK s.r.o.341457914.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpno - predajná zmluva02.09.2021dodávky ovocia a zeleninyPamfruitPAM fruit s.r.o.5180167120.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva02.09.2021dodávky ovocia a zeleniny a potravinárskeho tovaru
ZELOVOC U VIKTORAZELOVOC U VIKTORA NORA BARCZIOVÁ5163645021.09.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva15.10.2021dodávky výrobkov v rámci programu školské mliekozmluva Syráreň HavranSyráreň Havran, a.s.4647541924.1.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania23.05.2022Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakovZmluva o praktickom vyučovaníStredná odborná škola pedagogická Modra16278712.04.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania30.05.2022Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov Zmluva o praktickom vyučovaníStredná odborná škola pedagogická Modra16278712.04.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 3.58.2022Finančný príspevok Revitalizácia škôlkárskeho ihriska a okolia škôlkyzmluva ZSENadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava
42 364 248800,- EUR04.05.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia7.5.2022Diskoparáda Šaša Marošazmluva ELMAELMA34251251190,0023.5.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov21.7.2022PraxTRUNITRUNI3182524921.8.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022
dodávka pekárenských výrobkovPRIMAPEKBoris Prítrský PRIMAPEK519921916.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka mäsa a mäsových výrobkovLUKACIKFrantišek Lukáčik300487616.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínCHATRNUCHMarián Chatrnuch -STAVMONT175435336.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínBIDFOODBidfood Slovakia, s.r.o.341521996.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov a iných výrobkovNOVOCASINGNOVOCASING NITRA, s.r.o.365305066.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpno - predajná zmluva2.9.2022dodávka ovocia a zeleninyPAM FRUITPAM fruit s.r.o.518016716.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka ovocia a zeleniny a iných výrobkovZELOVOCZELOVOC U VIKTORA516364506.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínAG FOODSAG FOODS SK s.ro.3414455796.9.2022Mgr. Katarína Antalová
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - KÚPNA ZMLUVA2.9.2022dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚPLANTEXPLANTEX s.r.o.341414816.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravinárskeho tovaruGRANDFOODGrandfood s.ro.455101216.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva1.9.2022dodávka výrobkov v rámci programu školské mliekoNOVOCASING školské mliekoNOVOCASING NITRA, s.r.o.365305066.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka potravínagfoodAG FOODS SK s.ro.34144557931.8.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka potravínNOVOCASING s.r.o.NOVOCASING NITRA, s.r.o.3653050612.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka mlieka a mliečnych v rámci programu " školké mlieko"NOVOCASING s.r.o. -školský programNOVOCASING NITRA, s.r.o.3653050612.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka potravínBidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.3415219912.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka potravínGrandfoodGrandfood s.ro.4551012112.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2023dodávka ovocia a zeleniny, potravínZELOVOC U VIKTORAZELOVOC U VIKTORA5163645012.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Kúpno predajná zmluva2.9.2023dodávka ovocia a zeleninyPAMfruitPAMfruit s.r.o.5180167112.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2023dodávka mäsaLukačikFrantišek Lukačik3004876112.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2023dodávka potravínCOOP JednotaPlantexCOOP Jednota16892112.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci2.9.2023dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu " školské ovocie"PlantexPLANTEX, s.r.o.3414148112.9.2023Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva31.08.2023dodávka mlieka a mliečnych v rámci programu " školké mliekoNOVOCASINGNOVOCASING NITRA, s.r.o.3653050616.10.2023Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní stravovania28.12.2023poskytovanie stravovania pre deti a zamestnancov Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku - Detských jaslí JASLIČKOVOZmluvaMesto Leopoldov00312703Mgr. Katarína Antalová

Loading