Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov