Vážení rodičia!

Zápis detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční pre rodičov, ktorí poslali prihlášku

v elektronickej podobe:

– v listinnej podobe:

Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkar alebo priamo v MŠ.

Na zápis si so sebou prineste:

– rodný list dieťaťa

– vyplnené tlačivá

– občiansky preukaz zákonného zástupcu

Rodič môže podať žiadosť (vrátane tlačív) :

  • osobne,
  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke Edupage tu, pri riadnom zápise budú v poradí uprednostnení rodičia s rezervovaným termínom,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
  • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

K zápisu je vhodné dostaviť sa spoločne s dieťaťom.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné a následne

– pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

– deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy Leopoldov:

– vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania v materskej škole

– dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

– individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.)  

– dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca

– doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

Loading