Riaditeľka Materskej školy Leopoldov oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.

konanie volieb do rady školy pri Materskej škole, Štúrova 419/1, Leopoldov

dňa 21.02.2024  (streda) od 14,30 h do 16,15 h sa v budove materskej školy uskutoční

voľba 4 zástupcov rodičov detí za materskú školu.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Pri voľbe zástupcu do rady školy môže každý rodič uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí, ktoré má v MŠ. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy 4 zástupcovia rodičov detí, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do rady školy môže kandidovať každý z rodičov detí navštevujúcich MŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách do 19.02.2024 do 16,00 h riaditeľke MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov MŠ rozhodne žrebovaním predseda volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľky školy.

Mgr. Katarína Antalová

riaditeľka MŠ

Loading