Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č.169/2023, s účinnosťou od 01.01.2024 sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 25 EUR/ na jedno dieťa.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet číslo:

SK 32 0200 0000 0016 6779 2151

Zmena nastala aj vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravné vo výške príspevkov na režijné náklady ŠJ.

  • stravné – celý deň – 1,90 eur + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 8 eur = mesačná platba 48 eur
  • stravné – pol dňa ( bez olovrantu ) – 1,55 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 8 eur = mesačná platba 41 eur
  • stravné – pol dňa ( iba desiata ) – 0,45 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 8 eur = mesačná platba 18 eur
  • stravné -celý deň (deti s dotáciou ) – 0,5 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 8 eur = mesačná platba 19 eur
  • stravné -pol dňa (deti s dotáciou ) – 0,15 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 8 eur = mesačná platba 12 eur

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, na číslo účtu:

SK 65 0200 0000 0016 3422 9557

Zmenu trvalého príkazu si môžete zriadiť od 01/2024. Úhrady prostredníctvom aplikácie Edupage Vám systém zobrazí automaticky..

Loading