Vážení rodičia!

ZÁPIS

detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch

15. 05. 2023 až 18. 05. 2023 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

19. 05. 2023 od 13,00 hod. do 16,30 hod. v priestoroch materskej školy.

Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkar alebo priamo v MŠ.

Na zápis si so sebou prineste:

– rodný list dieťaťa

– vyplnené tlačivá

– občiansky preukaz zákonného zástupcu

Rodič môže podať žiadosť (vrátane tlačív) :

  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
  • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

K zápisu je vhodné dostaviť sa spoločne s dieťaťom.

Uprednostnené budú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. 08.2023, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy Leopoldov:

– vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania v materskej škole a staršie deti,

– dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov),

– individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.),  

– dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca,

– doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov).

Tešíme sa na stretnutie! 🙂

Loading