Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č.154/2022, zo dňa 30.05.2022, s účinnosťou od 01.07.2022 sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 14 EUR/ na jedno dieťa.

Príspevok v materskej škole je možné odpustiť za dieťa, ktoré:

a/ má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby ale zákazu dochádzky do školy nariadeného príslušným lekárom pre deti a dorast, ak o to písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa. Dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť materskej škole najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu na dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy a predpokladanú dobu trvania jeho neprítomnosti.

b/ nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl/ alebo august.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet číslo:

SK 32 0200 0000 0016 6779 2151

Zmena nastala aj vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravné a výšky príspevkov na režijné náklady ŠJ. Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý stravovací deň vo výške 0.20 EUR.

Platba za jeden stravovací deň/ nákup potravín a príspevok na réžiu/ bez dotácie : 1,74 EUR.
Platba za jeden stravovací deň/ s dotáciou predškoláci/ od 6 rokov bez bonusu/ : 0,44 EUR.

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, na číslo účtu:

SK 65 0200 0000 0016 3422 9557

Loading