Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia !

ZÁPIS

detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch
od 02. 05. 2022 – 05. 05. 2022 od 8,30 hod – do 12,30 hod.,
06. 05. 2022 od 14,00 hod. – do 17,00 hod. v priestoroch materskej školy.

Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkár alebo priamo v MŠ.

Na zápis si so sebou prineste:
– rodný list dieťaťa
– vyplnené tlačivá
– občiansky preukaz zákonného zástupcu

K zápisu je vhodné dostaviť sa spoločne s dieťaťom.

Uprednostnené budú deti:

– dovŕšili piaty rok veku do 31. 08.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné,

– pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy Leopoldov:

– vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania v materskej škole a staršie deti

– dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

– individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.)   

– doba podania prihlášky- ak rodičia podali prihlášku v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

– dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca

– doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

Tešíme sa na stretnutie 🙂

Loading