Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 29.11.2021

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 29.11.2021

Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19, lehota podľa §144 ods.10 školského zákona

– sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

– nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Dokument bezpríznakovosť na stiahnutie → TU

Loading