Zápis detí do MŠ 2021

Vážení rodičia!

ZÁPIS

Riaditeľka MŠ v Leopoldove oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch od 03. 05. 2021 – 07. 05. 2021 v priestoroch materskej školy od 08,00 hod – do 12,00 hod.

Zároveň Vás žiada o prísne dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.

Zápis bude prebiehať nasledovne:
Do priestorov materskej školy bude môcť vstúpiť iba jedna osoba (zákonný zástupca) s rúškom na tvári. Pripravte si k nahliadnutiu negatívny Covid –  test. Pri vstupe bude mať k dispozícii dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk.

Na zápis si so sebou prineste:
– rodný list dieťaťa
– vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa, informácie o dieťati
– občiansky preukaz zákonného zástupcu
– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
– deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
– deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy Leopoldov:
– vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania v materskej škole a staršie deti,
– individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.),
– doba podania prihlášky- ak rodičia podali prihlášku v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch,
– dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov),
– dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca,
– doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkar alebo priamo v MŠ.

Tešíme sa na stretnutie!

Loading