Zápis detí do MŠ v čase koronavírusu

Vážení rodičia !

ZÁPIS

Riaditeľka MŠ v Leopoldove oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch od 04. 05. 2020 – 13. 05. 2020 v priestoroch materskej školy od 10,00 hod – do 12,00 hod.
Zároveň Vás žiada o prísne dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.


Zápis bude prebiehať nasledovne:
Do priestorov materskej školy bude môcť vstúpiť iba jedna osoba (zákonný zástupca) s rúškom na tvári. Pri vstupe bude mať k dispozícii dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk.

Na zápis si so sebou prineste:
– rodný list dieťaťa
– vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa, informácie o dieťati
– občiansky preukaz zákonného zástupcu
– pri zápise sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave  

Uprednostnené budú deti:
– ktoré dovŕšili piaty rok veku
– s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
– s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy Leopoldov:
– vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania v materskej škole a staršie deti
– individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.)  
– doba podania prihlášky- ak rodičia podali prihlášku v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
– dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)
– dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca
– doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkár alebo priamo v MŠ.

Tešíme sa na stretnutie 🙂


Loading