Zmluvy

Zmluvy

ČísloPlatná od /
dátum vystavenia
PopisDokumentyPartnerIČOHodnotaDátum zverejneniaPodpis
Zmluva o spolupráci3.9.2018Školské ovocie a zeleninaPlantexPlantex, s.r.o.3414148104.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Dodatok k zmluve č. 2017-ZO463828.11.2017Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov"Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
EuroTRADING s.r.o.4403148324.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom24.5.2018Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovZmluva PetrovicBezpečnostný technik a technik PO Ing. Dušan Petrovič3725331028.05.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov6.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študentov SOŠ PgDohodaStredná Odborná škola pedagogická Modra
0016278701.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia25.6.2018Vystúpenie programu DISKOPARÁDAZmluva- vystúpenieELMA Bratislavská umelecká agentúra34251251163 eur01.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta14.5.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LauryZmluva Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava3182545101.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študenta23.4.2018Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe študenta Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej LauryDohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentaPedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava3182545101.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie08.06.2018Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby /ďalej len PZS/ dodávateľským spôsobom osobou oprávnenou na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby, pre odberateľa, ktorého zamstnanci vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórieZmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácieATLAS MEDIC s.r.o.
MUDr. Mária Žilková
3626758930 eur12.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o pripojení -služba Internet16.06.2018Všeobecné podmienky "Zmluvy o poskytovaní verejných služieb" uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "ZEK/, a v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 ZEK aj "Zmluvy o pripojení" uzavretej ešte v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len "Zmluva"/, a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto Zmluvu uzavreli.Zmluva o pripojení -služba InternetDATAGRAM, s.r.o.
SihotNET, s.r.o.
Hlohová 1
920 01 Hlohovec
3661703214.06.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke tovaru03.09.2018dodávka potravínBidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.3415219904.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva03.09.2018dodávka potravínAG FOODS SKAG FOODS SK s.r.o.3414457904.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka ovocia a zeleninyZmluvaPAM fruit s.r.o5180167106.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva03.09.2018dodávka potravínZmluvaGrandfood s.r.o.4551012107.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/PL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku zemného plynuZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
07.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 6/1/2018/EL13.08.2018zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup a dodávku elektrickej energieZmluva1. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

2. Prvá Komunálna Finančná, a.s.
1.: 31826385

2.: 36557129
07.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva14.9.2018dodávka výrobkov v rámci programu školské mliekoZmluvaSyráreň Havran, a.s.4647541904.10.2018Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe03.09.2018 -
21.06.2019
Zabezpečenie odbornej praxe pre Ivanu MachovúZmluva o zabezpečení odbornej praxePedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava31 825 45103.09.2018Mgr. Katarína Antalová
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík16.10.2018Poskytovanie verejných služiebDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balíkSlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35 763 469Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia24.01.2019Uskutočnenie vystúpenia Šašo MarošZmluva o uskutočnení vystúpeniaELMA Bratislavská umelecká agentúra
Eliška Gregoričková, Hoštáky 6, 900 25 Chorvátsky Grob
3425125116321.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Ukončenie zmluvy č. 1/2018 o vykonaní práce v oblasti OPP v objektoch organizácie16.01.2019Ukončenie platnosti zmluvy č.1/2018, s účinnosťou od 13.06.2018, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou dobou 2 mesiace pre každú zo zmluvných strán.Ukoncenie zmluvyATLAS MEDIC s.r.o.MUDr. Mária Zilková, ul. 1. mája č. 386, Leopoldov 920 41 3626758921.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom18.02.2019Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme "Virtuálna knižnica" v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Zmluva o spracuvani osobnych udajov sprostredkovatelomKOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže1,
04001 Košice
4390897713.02.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe13.05.2019 - 24.05.2019Zabezpečenie odbornej praxe pre žiaka/žiačku Strednej odbornej školy pedagogickej b. Laury.ZmluvaStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545113.05.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maoodber/ zo dňa 01.01.202001.01.2020Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku plynu do Odberného miesta a záväzok Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za dodávku plynu a ceny za služby a výkony súvisiace s touto dodávkou plynu.Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maoodber/ zo dňa 01.01.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
3581525607.01.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o dodávke elektriny 7979/201901.04.2019
- 31.03.2021
Dodávka elektrinyZmluva o dodávke elektrinyMagna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
3574356507.04.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci1.4.2019Dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚZmluva Plantex 2019Plantex, s.r.o.3414148102.04.2019Mgr. Katarína Antalová
Poistná zmluva č. 2406951133 06.06.2019Poistenie majetku a zodpovednosť za škoduZmluvaGenerali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A,
Bratislava
35709332594,5213.06.2019Mgr. Katarína Antalová
Kúpno-predajná zmluva02.09.2019Dodávka ovocia a zeleninyzmluva pamfruit 2019/20PAM fruit s.r.o.518016713.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2019Dodávka tovaru a služieb podľa aktuálnej ponukyzmluva agfoods 2019AG FOODS SK s.r.o3414457903.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2019Dodávky potravinárskeho tovaru podľa ponukyzmluva grandfood 2019Grandfood s.r.o. 4551012103.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracovaní osobných údajov04.09.2019Poverenie so spracovaním osobných údajovZmluva o ochrane osobných údajovMgr. Réka Lančaričová Nagyová
5113309110.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2019Dodávka tovaru podľa aktuálnej ponukybidfoodBidfood Slovakia, s.r.o.3415219930.09.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva2.9.2019dodávka výrobkov v rámci programu " školské mlieko"zmluva PlantexSyráreň Havran, a.s.4647541928.10.2019Mgr. Katarína Antalová
Rámcová zmluva č. 2019/9609.12.2019Dodávka držiakov, dávkovačov a náplní hygienických potriebRamcova kupna zmluva č.2019_9612122019
FERLUK, s.r.o.
M.R. Štefánika č. 70/289
920 01 Hlohovec
4471119151416.12.2019Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci01.09.2020dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zeleninazmluvaPLANTEX, s.r.o.3414148129.06.2020Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2020dodávka potravinárskeho tovarugrandfoodGrandfood s.r.o. 4551012111.09.2020
Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2020dodávka potravinárskeho tovaruagfoodsAG FOODS SK s.r.o.3414457911.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Kúpno predajná zmluva02.09.2020dodávka ovocia a zeleninypamfruitPAM fruit s.r.o. 5180167111.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva č. 2020-MPC-NP-PoP2 - MŠ 70 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 14.09.2020Poskytnutie finančnej podpory pre školu z prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.Zmluva č. 2020Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova11, P.O.BOX 58,
850 05 Bratislava
0016434816.09.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom30.09.2020Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvať v jeho mene osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom.Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPcProfi,s.r.o,
Fintická 14050/119,
0800 01 Prešov
4588832901.10.2020Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 18 VO/06/2020/PL30.09.2020Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup zemného plynuPríkazná zmluva č. 18 VO/06/2020/PLRegionálne združenie miest a obcí TEKOV
935 25 Hronské Kľačany 527
004204306903.11.2020Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva01.10.2020dodávka výrobkov v rámci programu " školské mlieko "SYRARENSyráreň Havran, a.s.464754199.11.2020Mgr. Katarína Antalová
Príkazná zmluva č. 7 VO/08/2020/EL1.12.2020Dodávka tovaru - elektrickej energiePrikazna Zmluva c7Obec Dolný Ohaj
Hlavná č. 109/130
941 43 Dolný Ohaj
003088711.12.2020Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21170043 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka /zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení/30.04.2021Finančný príspevok vo výške 800 EUR na projekt: Záhrada, ktorá učí.Zmluva č. 21170043Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42 364 248 800 eur05.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe10.05.2021 Zabezpečenie súvislej odbornej praxe Dominiky CepkovejDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
31 825 45114.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania20.05.2021Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov SOŠ pedagogickej v Modre formou odbornej praxe.Zmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaStredná odborná škola pedagogická Modra
Sokolská 6
900 01 Modra
16278720.05.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva02.09.2021dodávky potravinárskeho tovaruGrandfoodGrandfood s.r.o.4551012114.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva na dodanie tovaru02.09.2021dodávky chleba a pekárenského tovaruPekáreň DelikaPekáreň Delika, s.r.o.3677466914.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva02.09.2021dodávky výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponukyAG FOODSAG FOODS SK s.r.o.341457914.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Kúpno - predajná zmluva02.09.2021dodávky ovocia a zeleninyPamfruitPAM fruit s.r.o.5180167120.9.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva02.09.2021dodávky ovocia a zeleniny a potravinárskeho tovaru
ZELOVOC U VIKTORAZELOVOC U VIKTORA NORA BARCZIOVÁ5163645021.09.2021Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva15.10.2021dodávky výrobkov v rámci programu školské mliekozmluva Syráreň HavranSyráreň Havran, a.s.4647541924.1.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania23.05.2022Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakovZmluva o praktickom vyučovaníStredná odborná škola pedagogická Modra16278712.04.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania30.05.2022Spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov Zmluva o praktickom vyučovaníStredná odborná škola pedagogická Modra16278712.04.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 3.58.2022Finančný príspevok Revitalizácia škôlkárskeho ihriska a okolia škôlkyzmluva ZSENadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava
42 364 248800,- EUR04.05.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o uskutočnení vystúpenia7.5.2022Diskoparáda Šaša Marošazmluva ELMAELMA34251251190,0023.5.2022Mgr. Katarína Antalová
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe študentov21.7.2022PraxTRUNITRUNI3182524921.8.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022
dodávka pekárenských výrobkovPRIMAPEKBoris Prítrský PRIMAPEK519921916.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka mäsa a mäsových výrobkovLUKACIKFrantišek Lukáčik300487616.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínCHATRNUCHMarián Chatrnuch -STAVMONT175435336.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínBIDFOODBidfood Slovakia, s.r.o.341521996.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov a iných výrobkovNOVOCASINGNOVOCASING NITRA, s.r.o.365305066.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpno - predajná zmluva2.9.2022dodávka ovocia a zeleninyPAM FRUITPAM fruit s.r.o.518016716.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka ovocia a zeleniny a iných výrobkovZELOVOCZELOVOC U VIKTORA516364506.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravínAG FOODSAG FOODS SK s.ro.3414455796.9.2022Mgr. Katarína Antalová
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - KÚPNA ZMLUVA2.9.2022dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚPLANTEXPLANTEX s.r.o.341414816.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcova kúpna zmluva2.9.2022dodávka potravinárskeho tovaruGRANDFOODGrandfood s.ro.455101216.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Rámcová kúpna zmluva1.9.2022dodávka výrobkov v rámci programu školské mliekoNOVOCASING školské mliekoNOVOCASING NITRA, s.r.o.365305066.9.2022Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe17.04.2023Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545113.04.2023Mgr. Katarína Antalová
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe05.05.2023Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeDohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxeStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
3182545102.05.2023Mgr. Katarína Antalová

zobrazené celkovo 685 x, zobrazené dnes 2 x