1. ODHLASOVANIE/PRIHLASOVANIE

Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 h deň vopred. V pondelok je možnosť odhlásiť dieťa do 7:30 (platí iba telefonický hovor alebo SMS).

Odhlásiť dieťa môžete:

  • osobne u vedúcej,
  • telefonicky-0911/354 542, (hovor/SMS-v tvare: v tvare: ODHLÁSIŤ…MENO…OD…DO…PRÍDE)
  • elektronicky – eskoly.sk
  • aplikácia  → JEDALEN   

            V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať, treba však zavolať, že si pre obed prídete! Inak sa vydá do triedy.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

2. PLATBY ZA STRAVNÉ

Uhrádzajú sa na bankový účet číslo:

SK 65 0200 0000 0016 3422 9557

a musia byť uhradené najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci .

 preplatky budú vrátené na konci šk. roka, resp. koncom augusta / začiatkom septembra.

VS: dátum narodenia !!!! v tvare DD:MM:RR

DO POZNÁMKY treba uviesť meno dieťaťa

Od 1.5.2023 zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok vo výške nákladov  na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu  režijných nákladov podľa schváleného VZN Mesta Leopoldov č. 164/2023

  • stravné – celý deň – 1,90 eur + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 4 eur = mesačná platba 44 eur
  • stravné – pol dňa ( bez olovrantu ) – 1,55 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 4 eur = mesačná platba 37 eur
  • stravné – pol dňa ( iba desiata ) – 0,45 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 4 eur = mesačná platba 14 eur
  • stravné -celý deň (deti s dotáciou ) – 0,5 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 4 eur = mesačná platba 15 eur
  • stravné –pol dňa (deti s dotáciou ) – 0,15 + paušálna réžia na každý mesiac vo výške 4 eur = mesačná platba 8 eur

Loading