Podmienky organizácie režimu stravovania

          1. ODHLASOVANIE/PRIHLASOVANIE

Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 h deň vopred. V pondelok je možnosť odhlásiť dieťa do 7:30 (platí iba telefonický hovor alebo SMS).

Odhlásiť dieťa môžete:

  • osobne u vedúcej,
  • telefonicky-0911/354 542,( hovor/SMS), v tvare:ODHLÁSIŤ…MENO…OD-DO…PRÍDE
  • elektronicky – eskoly.sk
  • aplikácia  → JEDALEN   

      

            V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať 11.15 – 12.00 h, treba však zavolať, že si pre obed prídete, inak sa vydá do triedy.

            Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

2. PLATBY ZA STRAVNÉ

Uhrádzajú sa na bankový účet číslo: SK 65 0200 0000 0016 3422 9557 a musia byť uhradené najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci v sume: celý deň = 38 eur /pol dňa = 32 eur.

 preplatky budú vrátené na konci šk. roka, resp. koncom augusta / začiatkom septembra

VS: dátum narodenia !!!! v tvare DD:MM:RR

DO POZNÁMKY treba uviesť meno dieťaťa

Od 1.7.2022 zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok vo výške nákladov  na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu  režijných nákladov podľa schváleného VZN Mesta Leopoldov č. 154/2022

MŠ 3. PÁSMODESIATAOBEDOLOVRANTDOTÁCIA NA STRAVUREŽIJNÉ NÁKLADY PLATBA ZÁKON. ZÁSTUPCU
Dieťa bez dotácie0,380,900,2600,201,74
Dieťa s dotáciou *0,380,900,261,300,200,44

* dotáciou sa rozumie príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutý podľa §4 ods. 3 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR

Predškoláci a DOTÁCIA NA STRAVU

Od 1.7. schválený príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutý podľa §4 ods. 3 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR) dotácia na stravu (ďalej len „dotácia“)

Zákonom schválená  je dotácia je 1,30…doplatok rodiča je 0,44 eur.

Neodhlásená strava 1,74= platí rodič

Dieťa v predškolskej výchove má  nárok na dotáciu iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť  plnú výšku za jedlo.

Poplatok strava + réžia              = 1,74 €

Poskytnutá dotácia/deň              = 1,30 €

Rozdiel/doplatok zák. zástupcu = 0,44 €

Zákonný zástupca bude uhrádzať rozdiel 0,44 € za 1 deň.

Tí, ktorí budú poberať dotáciu na stravu budú mesačne platiť 10 eur ( nie 38)

Loading