Zápis detí do MŠ

Zápis detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch od 04.05.2020 – 13.05.2020 v priestoroch materskej školy od 10:00 hod – do 12:00 hod. Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy v zložke : Budem škôlkár alebo priamo v MŠ.

Na zápis si so sebou prineste:

 • rodný list dieťaťa
 • vyplnené tlačivá
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu

K zápisu je potrebné dostaviť sa spoločne s dieťaťom.

Uprednostnené budú deti:

 • ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
  dochádzky

Doplňujúce kritériá na prijímanie detí do Materskej školy
Leopoldov:

 • vek, t.j. 3 – ročné deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do konca augusta
  školského roka, ktorý predchádza roku začiatku vzdelávania
  v materskej škole a staršie deti
 • individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa
  a pod.)
 • doba podania prihlášky- ak rodičia podali prihlášku v dvoch po sebe
  nasledujúcich rokoch
 • dieťa s trvalým pobytom v obci (zvýhodnenie dieťaťa v prípade
  rovnosti bodov)
 • dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca
 • doba podania prihlášky – v čase riadneho zápisu (zvýhodnenie
  dieťaťa v prípade rovnosti bodov)

Tešíme sa na stretnutie 🙂

Loading